Βιωματική Μάθηση

Είναι η τελευταία λέξη της εκπαίδευσης.
Βασίζεται στην αρχή της μάθησης μέσα από τις πρακτικές εφαρμογές, την αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευόμενου και την από κοινού οικοδόμηση της γνώσης (νηπιαγωγού και παιδιού).